PRODUCTEN LIJST

Gedetailleert overzicht wat elk product inhoudt.

MENS | Neurodiversiteit: Different not less

Breinen van mensen kunnen op verschillende manieren functioneren. De meest gebruikelijke vorm noemen we neuro typisch. Hiervan afwijkende structuren kunnen vinden bij mensen met AD(H)D, autitische kenmerken, Dyslexie, Dyscalculie en bijvoorbeeld Gilles de la Tourette. Wij bieden begeleiding aan voor zowel niet- als neuro typische mensen om in contact met elkaar zichzelf, de ander en de onderlinge relatie beter te begrijpen en leren hoe hiermee om te gaan. Voor partnerrelaties en werkrelaties bieden we psycho-educatie aan maar ook cursussen voor partners van een niet-neuro typisch persoon.

MENS | HYPNOTHERAPIE / EMDR

Hypnotherapie is een instrument of methode om mensen bij zichzelf te brengen, bij hun kern, inspiratie en kracht. Hypnose wordt ook wel trance genoemd. Dit is een staat of toestand van ontspanning en geconcentreerde, naar binnen gerichte aandacht. Een spel tussen het bewuste en het onbewuste.

Hypnotherapie kan je helpen op verschillende gebieden, zoals lichamelijke gezondheid, werk, relaties, liefde en persoonlijke groei. Deze vorm van therapie is geschikt voor mensen met:
– Spanningen, stress, slapeloosheid, somberheid en depressies
– Relatie- en contactproblemen;
– Angsten en fobieën;
– Trauma, EMDR
– Rouwverwerking
– Lichamelijke ongemakken en pijn.

Ook hier hebben wij de holistische benadering van Quantum Leap volledig geïntegreerd.
Hypnotherapie is ook bijzonder geschikt voor kinderen.

MENS | COACHING

Je kunt bij ons terecht voor diverse vormen van coaching op het gebied van communicatie, zelfmanagement en systemische vraagstukken. In al onze coaching maken we gebruik van de systemische bril. Indien gewenst werken we  met opstellingen in het klein of in workshops. Deze organiseren we al 10 jaar. We maken gebruik van familieopstellingen, diverse structuuropstellingen en Maskeropstellingen.

Eerst hebben we een kennismaking/intakegesprek waarin we de vraag helder krijgen en een voorstel hoe het traject eruit gaat zien. Vervolgens gaan we aan de slag waarbij we bij elk gesprek kort de stand van zaken opmaken.

WERK | Vertrouwenspersonen VPO

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, school of de directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag of persoonlijke problemen.

Het is belangrijk ongewenst gedrag waaronder seksuele intimidatie binnen organisaties te voorkomen.

Intimiderend gedrag tast de samenwerking tussen collega zaan en kan individuele medewerkers en uiteindelijk de organisatie beschadigen.

Uiterste gevallen van mobbing zijn bekend met desastreuze gevolgen voor het slachtoffer zowel op het gebied van werk als privé.

Medewerkers, bewoners, patiënten of leerlingen die in de knel komen door ongewenst gedrag en niet direct in staat zijn dergelijk gedrag te stoppen, kunnen dan in ieder geval in vertrouwen over hun situatie spreken met een deskundig en inlevend gesprekspartner.

Hoewel de wet niet voorschrijft een vertrouwenspersoon te benoemen, zijn organisaties wel verplicht beleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Wij kunnen u daarin adviseren en de functie als vertrouwenspersoon invullen.

WERK | LOOPBAANBEGELEIDING

Je hebt vragen of de huidige functie nog past. Je bent toe aan een volgende stap in je carriere het ontbreekt aan richting of iets stagneert. Voor deze en soortgelijke vragen kan een loopbaantraject uitkomst bieden.

Afhankelijk van het uitgangspunt kan een individueel loopbaantraject u het volgende opleveren:
– de start van een nieuwe carrière
– het doorbreken van blokkades in uw huidige functioneren
– een duidelijk beeld van uw kwaliteiten en capaciteiten
– een ‘persoonlijk’ document waarmee u zich op de markt kunt profileren
– een grote mate van zelfredzaamheid
– meer kansen bij het vinden van een andere baan, zowel intern als extern

WERK | BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJKE ZORG

Bedrijfsmaatschappelijk werk is verantwoordelijk voor het verlenen van hulp en begeleiding aan individuele of groepen medewerkers met psychosociale problemen voor zover deze problemen verband houden met en/of van invloed zijn op de werksituatie. Bedrijfsmaatschappelijk werk is gericht op de wisselwerking tussen individuele medewerker en de arbeidsorganisatie als context en stemt daarom af met andere disciplines, vooral met de leidinggevende en de bedrijfsarts. Doel is het persoonlijk functioneren en samenwerken van medewerkers te optimaliseren, verzuim te voorkomen of te bekorten en een bijdrage te leveren aan goede arbeidsomstandigheden. De bedrijfsmaatschappelijk werker signaleert knelpunten in het beleid en adviseert het management. De bedrijfsmaatschappelijk werker dient bij zijn/haar activiteiten een evenwicht te vinden tussen de belangen van de organisatie en het belang van de medewerker/cliënt.

ORGANISATIE | Vertrouwenspersonen VPi

Per 1 juli 2016 is de Wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ ingevoerd.
Alle werkgevers met meer dan 50 werknemers worden verplicht een beleid integriteit te hebben met een interne meldregeling.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon integriteit is een wezenlijk onderdeel van effectief invulling geven aan het beleid integriteit. De vertrouwenspersoon integriteit (VPI) biedt medewerkers de mogelijkheid om misstanden op een veilige wijze te melden of hierover vertrouwelijk te sparren. De vertrouwenspersoon geeft ruimte aan verhaal en emotie, brengt de melding zorgvuldig in kaart en stelt samen met melder vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van misstand. De mogelijkheden, de risico’s, de verplichtingen en de bescherming met betrekking tot het melden van de misstand worden besproken. De vertrouwenspersoon helpt de medewerker om een verantwoorde keuze te maken. Een melder mag ook vertrouwelijk melden. De VPI ondersteunt en begeleidt de melder.

Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon een signalerende en adviserende rol richting leidinggevenden en een informerende rol richting alle medewerkers.

ORGANISATIE | ORGANISATIE / TEAMOPSTELLINGEN

Heb je te maken met ingrijpende veranderingen zoals reorganisatie of fusie en wil je meer inzicht krijgen in de onderliggende dynamieken? Wil je de samenwerking tussen diverse stackholders en/ of binnen teams verbeteren? Wil je de duidelijkheid rond leiderschap binnen de organisatie / teams vergroten? Heb je te maken met verloop of ziekteverzuim en krijg je ondanks diverse inspanningen onvoldoende grip op? Kortom wil je dat het meer stroomt binnen de organisatie of teams, kan een organisatie / teamopstelling meer inzicht brengen in de dynamiek die in de onderstroom speelt.  Om te kunnen bepalen of een opstelling ook het juiste instrument is, houden we een Quick scan in de vorm een verkennend gesprek en een vragenlijst. Als een opstelling mogelijk is, bespreken we de vorm waarin we dit doen en de noodzakelijke voorbereidingen. Enige tijd na de opstelling volgt nog een evaluatiegesprek. Gedurende het traject is tussentijds contact altijd mogelijk.

ORGANISATIE | (SYSTEMISCH) TRANSITIEMANAGEMENT

Verandertrajecten zijn vaak complex omdat je maken hebt met de bovenstroom (dat wat zichtbaar is) en de onderstroom (het onzichtbare) binnen een organisatie. Succes wordt vergroot als er rekening gehouden wordt met beiden stromen. De onderstroom is vaak lastig te beïnvloeden. Door deze stroom vanuit systemisch perspectief te benaderen, krijg je meer inzicht en invloed hierop waardoor je de kans op een succesvolle transitie sterk vergroot.